ก้าวสำคัญของ CIS-KMUTT ในการออกแบบเพื่อสังคม

🌟มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) และ Chiba University ประเทศญี่ปุ่นได้ลงนาม MOU อย่างเป็นทางการ ในการจัดตั้ง Social Design Institute หรือ SDI ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2024 ที่่ผ่านมา
🌟โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. และ Prof. Hiroaki Ozawa รองอธิการบดี Chiba University เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ อีกทั้งมี รศ.ดร. ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล รศ.ดร. วาริช ศรีละออง คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ดร. ภัทรชาติ โกมลกิติ CEO สำนักเคเอกซ์ และ ผศ.พรยศ ฉัตรธารากุล หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคม รวมถึงคณะผู้บริหารและคณะทำงานของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้พบปะหารือแนวความร่วมมือ สำหรับ Social Design Institube (SDI) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและไทย โดยรวบรวมทีมสหวิทยาการเพื่อรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม
🌟SDI ไม่ใช่แค่สถาบันวิจัย แต่ยังเป็นศูนย์กลางสำหรับการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ โดยผสมผสานความเชี่ยวชาญเพื่อออกแบบกระบวนทำงานที่สร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ดีในอนาคต