ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ณัติฐพล ไข่แสงศรี ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 รางวัลด้านวิชาการ เน้นคุณค่าทางเศรษฐกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ณัติฐพล ไข่แสงศรี
ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566
รางวัลด้านวิชาการ เน้นคุณค่าทางเศรษฐกิจ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ อว 7601.24/3940 ลว. 12 ต.ค. 66

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ณัติฐพล ไข่แสงศรี ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566