คณะนักศึกษาจาก Ngee Ann Polytechnic (NP) Singapore เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 คณะนักศึกษาจาก Ngee Ann Polytechnic (NP) Singapore เข้าศึกษาดูงาน ณ มจธ.บางขุนเทียน ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสู่การพัฒนานวัตกรรมของศูนย์ Center of Innovation for Society (CIS) ซึ่งมีการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงที่ได้จากการวิจัยภายใต้ห้องปฏิบัติการ ขยายสู่ภาคธุรกิจ นำโดยมี รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย Remediation สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน และ บริษัท มด กัต จำกัด นำโดย คุณฐิตะวดี เกียรตินิกร กรรมการผู้จัดการ และ ผศ.ดร.ศวรรณี สุธีร์วรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค เข้าร่วมนำเสนอข้อมูลผ่านโปรแกรม Online จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม Genome sequencing center โดยมี ดร.พีรดา พรหมมีเนตร ได้นำเยี่ยมชม โดยมีผู้เข้าร่วมและให้การต้อนรับเป็นจำนวน 40 คน

สรุปข้อมูลโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ สนง.ผอ.สรบ.