คณะผู้บริหารและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม มจธ.

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำโดย ดร.ภก. ชาญณรงค์ เตชะอังกูร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะทางของยาชีววัตถุและสมุนไพร โรงงานต้นแบบสกัดสารสำคัญสมุนไพรและการเกษตร และโรงงานต้นแบบอบแห้งแบบแช่แข็ง ณ ห้องประชุมเทียนทะเล 1 [BRI-224] อาคาร BRI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน โดยมี ผศ.ดร. ศันสนลักษณ์
รัชฎาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ผศ.ดร. บุณยพัต สุภานิช รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ และ รศ.บุษยา บุนนาค ที่ปรึกษาโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ นำเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ คุณศุภชัย เจียมตน พาชมห้องปฏิบัติการ BPCL และหน่วยโรงงานต้นแบบ โดยคุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ หัวหน้าหน่วยโรงงานต้นแบบ และคุณชัยเวท ริมเขต วิศวกร นำเยี่ยมชมอุปกรณ์เครื่องมือภายในโรงงานต้นแบบ อาทิ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ณ
อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI)

การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับ 35 คน