คณะผู้บริหาร บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค เยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)

คณะผู้บริหาร บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค โดยคุณวรกิตติ์ วาณิชยรรยง (CEO) และ คุณทัสสพันธ์ วาณิชยรรยง (CMO) เยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2567 โดยมี ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ดร.มานิตย์ สีแป้น ผู้จัดการฝ่ายทดสอบ พร้อมด้วย รศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. ให้การต้อนรับ

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค เยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)