คณะผู้แทนจากงาน 10th GBEP Bioenergy Week 2023

เยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยด้าน Bioenergy มจธ.บางขุนเทียน

✨เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน พร้อมด้วย ดร.อรรณพ นพรัตน์ ที่ปรึกษา ผอ.สรบ. ผศ.ดร.บุณยพัต สุภานิช ผู้อำนวยการ สรบ. และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากงาน Global Bioenergy Partnership (GBEP_ Bioenergy Week ครั้งที่ 10 รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรจาก Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช. หรือ ไบโอเทค) นำโดย Dr. Tiziana Pirelli, FAO – GBEP Secretariat Coordinator, Dr. Maria Michela Morese, FAO Natural Resource Officer – Energy Team leader
พร้อมกันนี้ กลุ่มวิจัยด้านพลังงานชีวภาพของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ประกอบด้วย คุณนิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร (ECoWaste) ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง และ ดร.กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย ผศ.ดร. อุสาห์ บุญบำรุง และคณะ ศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท และ ผศ.ดร. วีระ โลหะ ที่ปรึกษา สรบ. โรงงานต้นแบบผลิตเอทานอล ได้ร่วมต้อนรับและนำเยี่ยมชม
✨ในการนี้ได้มีการนำเสนอภาพรวมบทเรียนจากโครงการวิจัย Overcoming policy, market and technological barriers to support technical innovation and south-south technology transfer: The pilot case of ethanol production from cassava ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ผ่าน UNIDO โดย ดร. วรินธร สงคศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ (ไบโอเทค) จากนั้นเป็นการหารือร่วมกันถึงความร่วมมือที่เป็นไปได้ในอนาคต
ขอบคุณรูปภาพและเนื้อหาข่าวบางส่วนจาก Facebook Bangmod News
ผู้แทนจากงาน 10th GBEP Bioenergy Week 2023 เยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยด้าน Bioenergy มจธ.บางขุนเทียน