คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าเยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน ในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมขมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการวิจัย Sensor Technology และหน่วยวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ โดยมี คุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ คุณวชิรา ชัยวรณ์ คุณวรินธร เดชพิสุทธิธรรม คุณปองณัฐ เครือศรี นักวิจัย จากห้องปฏิบัติการวิจัย Sensor Technology และคุณปิยะ เมืองพูลผล วิศวกร จากโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนิสิตหลักสูตรจุลชีววิทยา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับ 100 คน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน