คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล. เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ มจธ.

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดย ผศ.ดร. พิชญดา สมบูรณ์ ผศ.ดร.วิรามศรี ศรีพจนารถ พร้อมคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ และโรงงานต้นแบบอบแห้งแบบแช่แข็ง ณ ห้องประชุมเทียนทะเล 1 [BRI-224] อาคาร BRI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน โดยมี ผศ.ดร. ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ให้การต้อนรับและแนะนำห้องปฏิบัติการ

จากนั้น คุณศุภชัย เจียมตน ได้พาชมห้องปฏิบัติการ BPCL ต่อด้วยคุณปิยะ เมืองพูลผล พาชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF) และหน่วยโรงงานต้นแบบ โดยคุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ หัวหน้าหน่วยโรงงานต้นแบบ นำเยี่ยมชมอุปกรณ์เครื่องมือภายในโรงงานต้นแบบ อาทิ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ณ อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI)

การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับ 35 คน