นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ

👨‍🦰👱‍♀️นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ประกอบด้วย โรงงานต้นแบบผลิตเอทานอล ห้องปฏิบัติการ Solid State Fermentation and Bioprocess Engineering (SSF) และหน่วยวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต้นแบบที่ทันสมัยในการผลิตสารมูลค่าสูง และเทคโนโลยีการผลิตยีสต์เพื่ออุตสาหกรรม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้คุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ ร่วมด้วย คุณชัยเวท ริมเขต วิศวกร คุณอรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ และคุณพงศ์พงา จางบัว นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการ SSF ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม การเยี่ยมชมในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับจำนวน 10 คน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ