บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด
เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือในการทำวิจัย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารจาก บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด เข้าเยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน โดยมี ผศ.ดร. วีระ โลหะ ที่ปรึกษา สรบ., ผศ.ดร.บุณยพัต สุภานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมและแนะนำหน่วยงานและนำเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ Bioprocess ของ สรบ. ณ อาคาร BRI ชั้น 1 พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF)

การเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการออกแบบโรงงาน Biorefinery โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและให้การต้อนรับประมาณ 38 คน