บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หารือแนวทางความร่วมมือการเลี้ยงสาหร่ายร่วมกับ
การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์สำหรับอุตสาหกรรมและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มจธ.

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด นำโดย คุณสุรชัย วังรัตนชัย Group Leader of Cement Technology และคณะ เข้าหารือแนวทางความร่วมมือการเลี้ยงสาหร่ายร่วมกับการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์สำหรับอุตสาหกรรมและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของ มจธ. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร EXC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและธุรกิจ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ ผู้อำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย Algal Biotechnology และ ดร.กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมนำเสนอ

จากนั้น ได้พาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย และหารือรายละเอียดเพิ่มเติม การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือกันในอนาคต โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับ 20 คน

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หารือแนวทางความร่วมมือการเลี้ยงสาหร่ายร่วมกับการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ สำหรับอุตสาหกรรมและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มจธ.