บริษัท เฮ้าส์ออฟโซป (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าเยี่ยมชม สรบ.

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 บริษัท เฮ้าส์ออฟโซป (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยคุณพลชาติ เหลืองนฤมิตชัย พร้อมคณะ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดย
คุณพรรณทภรณ์ สิทธิ์พลางกูร เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร EXC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน โดยมี
ดร. อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ให้การต้อนรับและแนะนำห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วย ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย ดร. กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ คุณปัญญา ไตรรัตนา ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย และโรงงานต้นแบบผลิตเอทานอล

จากนั้น ได้พาชมหน่วยโรงงานต้นแบบ โดยมี ผศ.ดร. บุณยพัต สุภานิช นำเยี่ยมชมอุปกรณ์เครื่องมือภายในโรงงานต้นแบบ อาทิ เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องอบแห้งแบบ
แช่เยือกแข็ง ณ อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI)

การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันในอนาคต โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับ 13 คน