มทร.ล้านนา เยี่ยมชมกลุ่มวิจัยระบบพลังงานสะอาด สรบ.

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผอ.ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) และ ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (CESi) ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะ

ในการนี้ ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา พร้อมคณะ และ ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง ได้นำเสนอข้อมูลของห้องปฏิบัติการ และนำ
เยี่ยมชมระบบภายในศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท การเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือความร่วมมือในอนาคต โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับจำนวน 30 คน