“วิธีวิเคราะห์การเสื่อมสภาพและความผิดปกติของอุปกรณ์หลัก ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2”
(Analysis and diagnosis of modules failure in PV systems)

วิธีวิเคราะห์การเสื่อมสภาพและความผิดปกติของอุปกรณ์หลัก
ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2
(Analysis and diagnosis of modules failure in PV systems)
*กำหนดการฝึกอบรม:
วันพุธที่ 17 และพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม www.ces.kmutt.ac.th
หลักสูตรอบรม 2024 :วิธีวิเคราะห์การเสื่อมสภาพและความผิดปกติของอุปกรณ์หลักในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ รุ่นที่ 2