เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) ดร.เยาวลักษณ์ มะปรางรสหอม นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย Animal Cell Culture และ น.สพ.จาตุรงค์ เอกวัฒน์ พานิชย์ กรรมการผู้จัดการ คุณศุภโชค ภู่ประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และ น.สพ.สุจินต์ สุขชัย ผู้จัดการฝ่ายวิจัยทางวิทยาศาสตร์ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ ไบโอเทค จำกัด ร่วมลงนามในสัญญารับจ้างวิจัยและพัฒนา “โครงการพัฒนาบาซิลลัสซับทิลิสที่สามารถสร้างโปรตีนของไวรัสอหิวาต์แอฟริกันในสุกรปรากฎอยู่บนผิวสปอร์” โดยมี ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการ สรบ. กล่าวต้อนรับ และ น.สพ.จาตุรงค์ เอกวัฒน์พานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ ไบโอเทค จำกัด กล่าวถึงบทบาทและความสำคัญในการดำเนินงานร่วมกัน

การลงนามครั้งนี้ถือเป็นการประสานความร่วมมือด้านงานวิจัย และบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อศึกษาวัคซีนที่มีประสิทธิผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อโรคระบาดในสุกรที่เกิดจากไวรัสอหิวาต์แฟริกันในสุกร และเพื่อเตรียมพร้อมรับมือการระบาดในประเทศที่สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาสำหรับสัตว์ได้ นับเป็นความร่วมมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับชาติ