โรงเรียนสารสาส์นประชาอุทิศพิทยาคาร
เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มจธ.บางขุนเทียน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสารสาส์นประชาอุทิศพิทยาคาร ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 120 คน
ตามกิจกรรมศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียน เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน โดยมี ดร.ยอดขวัญ เตชะเพิ่มผล จากห้องปฏิบัติการ Remediation (RMT) คุณสายวารี เงินเพิ่มทรัพย์ คุณปณิตตรา ทวีแสง คุณนารีรัตน์ ปีพิมพ์ และคุณบุญผลา ทองคำสุข จากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย (AGB) คุณสุกัญญา เพ็งมา จากห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (CESi) ร่วมให้ความรู้ บริเวณลานเอนกประสงค์ อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ (EXC)

จากนั้น ได้พาชมห้องปฏิบัติการวิจัย ณ อาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ (BRI) ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิจัย sensor technology และ Freak Lab โดยมี คุณจตุพร พานทอง คุณวชิรา ชัยวรณ์ คุณปองณัฐ เครือศรี และ
คุณวรินธร เดชพิสุทธิธรรม ต่อด้วยหน่วยวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ นำโดย คุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโรงงานต้นแบบ คุณชัยเวท ริมเขต และคุณวีรวงศ์ พงษ์หิรัญเจริญ ร่วมให้ความรู้และนำชมอุปกรณ์เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ

การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากเป็นกิจกรรมศึกษาดูงานและเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนด้วย โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับจำนวน 160 คน