คณะผู้บริหาร บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สรบ. และหารือความร่วมมือในอนาคต

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ดร.อดิศักดิ์ วรคุณพินิจ Innovation and Product Development Director บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สรบ. โดยมี
ผศ.ดร.บุณยพัต สุภานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ สรบ. กล่าวต้อนรับและนำเสนอภาพรวม สรบ. และเครื่องมืออุปกรณ์โรงงานต้นแบบ และ รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย Remediation นำเสนอผลงานของห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วย คุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ สรบ. ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย
ดร.กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์เครื่องมือในโรงงานต้นแบบ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย และศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท

การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือในอนาคต โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับประมาณ 35 คน

สรุปข้อมูลโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ สนง.ผอ.สรบ.