นักวิจัยและวิศวกร
นำทีมวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้กับโรงงานอาหาร

ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการ สรบ. พร้อมด้วยคุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ และ ดร.เบญจพร สุรารักษ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร (ECoWaste) นำทีมนักวิจัย ECW และวิศวกร เดินทางไปโรงงานอาหาร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย และถ่ายทอดเทคนิคการวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำเสียให้
พนักงานบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566