บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือในการทำวิจัย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 คณะผู้เข้าเยี่ยมชมจาก บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน โดยมี รศ.บุษยา บุนนาค ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาและ
ฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชม ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ แนะนำโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ พร้อมด้วย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผอ.ฝ่ายการเงินและสำนักงาน โรงงานต้นแบบ
ผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ แนะนำและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ BRIC และ BPCL ณ อาคาร BRI ชั้น 4 และชั้น 5 พร้อมกันนี้ ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย ผศ.รัตนา ชัยกล้าหาญ นักวิจัย และคุณปัญญา ไตรรัตนา วิศวกร ร่วมนำชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย

การเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อหารือความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและให้การต้อนรับประมาณ 12 คน