คณะกรรมการอำนวยการ

ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ประธานกรรมการ อำนวยการ สรบ.

รศ.ดร. โสฬส สุวรรณยืน

รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน
รองประธานกรรมการ อำนวยการ สรบ.

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ

ที่ปรึกษา มจธ.

กรรมการอำนวยการ สรบ.

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ที่ปรึกษา มจธ.

กรรมการอำนวยการ สรบ.

รศ.ดร. ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ

กรรมการ
อำนวยการ สรบ.

ผศ.ดร. ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์

กรรมการ

อำนวยการ สรบ.

รศ.ดร. วาริช ศรีละออง

คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

กรรมการอำนวยการ สรบ.

นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย์

ผู้อำนวยการ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม , กรรมการอำนวยการ สรบ.

ดร. แบ๊งค์ งามอรุณโชติ

ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์

กรรมการอำนวยการ สรบ.

ดร. อรรณพ นพรัตน์

ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ กรรมการและเลขา อำนวยการ สรบ.

คณะกรรมการบริหาร

รศ.ดร. โสฬส สุวรรณยืน

รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน
ที่ปรึกษา

ดร. อรรณพ นพรัตน์

ผู้อำนวยการ สรบ.

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร. บุณยพัต สุภานิช

รองผู้อำนวยการ สรบ.

กรรมการ

รศ.ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา

รองคณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

กรรมการ

นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย์

ผู้อำนวยการ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม , กรรมการ

นายผดุง บุญเพ็ชร

ผู้อำนวยการ สทภ.มจธ.บางขุนเทียน

กรรมการ

นายทนงค์ ฉายาวัฒนะ

หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและระบบ สรบ.

กรรมการ

ดร. ธีรยุทธ์ เจนวิทยา

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC), กรรมการ

นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธีโครงการหวงและโครงการตามพระราชดำริ (RSC) , กรรมการ

รศ.ดร. จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Enzyme Technology (ENZ) , กรรมการ

…………………………………….

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Animal Cell Culture (ACC) , กรรมการ

ดร. วิภาวรรณ เสียงดัง

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Algal Biotechnology

กรรมการ

นางสาวณัฐกานต์ กุญชรศิลป์

หัวหน้างานบัญชี สนง.ผอสรบ..

กรรมการ

ดร. สรัญญา ทองเล็ก

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ สรบ.

เลขานุการคณะกรรมการ


หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย สรบ.

……………………………………………..

ห้องปฏิบัติการวิจัยเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
Animal Cell Culture (ACC)

ดร. วิภาวรรณ เสียงดัง

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย
Agal Biotechnology (AGB)

รศ.ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

ห้องปฏิบัติการวิจัยวาริชวิศวกรรม
Aquacuture Engineering (ACE)

รศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

ห้องปฏิบัติการวิจัยกลุ่มเกษตรแปรรูปและ
อาหารเชิงหน้าที่
Agricultural and Functional Food Processing (AFP)

……………………………………..

ห้องปฏิบัติการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เชิงเชื้อรา
Fungal Biodiversity (BID)

ผศ.ดร. ปวีณ ชัยวัฒมเสฏฐ์

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม้
Combustion Technology Group (CBT)

ผศ.ดร. อุสาห์ บุญบำรุง

ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงาน
Clean Energy Systems Integration
Laboratory (CESi)

Assoc.Prof.Dr. George A. Gale

ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาการอนุรักษ์
Conservation Ecology Group (CEG)

ผศ. พรยศ ฉัตรธารากุล

ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคม
Center of Innovation for Society (CIS)

ผศ.ดร. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล

ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการจัดการ
ทรัพยากรฐานชุมชน
Community Resource Management (CRM)

ดร. ธีรยุทธ์ เจนวิทยา

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบ
เซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)

รศ.ดร. จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ

ห้องปฏิบัติการวิจัยเอนไซม์เทคโนโลยี
Enzyme Technology (ENZ)

รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง

กลุ่มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบโลก
Earth System Science (ESS)

รศ.ดร. สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านรา
Fungal Biotechnology (FGB)

ศ.ดร. ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธุ์

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการหมัก
Fermentation Technology (FMT)

รศ. สุวิช ศิริวัฒนโยธิน

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหาร
และวิศวกรรมอาหาร
Food Technology & Engineering (FTE)

ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์

ห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
Product Development (PDD)

นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร

ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธีโครงการหวงและโครงการตามพระราชดำริ
Royal Project Foundation and King’s Recomenm Supporting Center (RSC)

รศ.ดร. ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร

ห้องปฏิบัติการวิจัยการบำบัดมลพิษ
Remidation (RMT)

ศ.ดร. ตรีนุช สายทอง

ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาระบบและชีวสารสนเทศ
System Biology & Bioinformatics (SBI)

ดร. สุนันท์ ศิริรักษ์โสภณ

ห้องปฏิบัติการวิจัยการหมักอาหารแบบแข็ง
Solid State Fermentation Technology (SSF)

ดร. พรรษมณฑ์ ริจิรวนิช

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์
Sensor Technology (SST)

ดร. เบญจพร สุรารักษ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการบำบัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย/เหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเกษตร
ECoWaste Utilization and Management (ECoWaste)

ผศ.ดร. ฮง มิง คู

โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering Practic School (ChEPS)

ศ.ดร. อภิชัย เทอดเทียนวงศ์

โครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ
ConstractionismChemical Engineering Practic School (C-ChEPS)

…………………………………….

ศูนย์วิจัยและวิศวกรรมเซลล์เชื้อเพลิงและไฮโดรเจน
Fuel Cells and Hidrogen Research and Engineering Center ( Fuel-Cell)

………………………………………………

หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ (หน่วย BEC)

หัวหน้ากลุ่มหน่วยบริการ

นางสาวชนนิกานต์ ทองพรหม

Process and Enviromental Analysis Center (PEC)

……………………………………

Genome Sequencing Center (GSC)

นายทนงค์ ฉายาวัฒนะ

วิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ
Engineering and Pilot Plant

นางยมิษฐา ดาวเด่น

หน่วยพัฒนาทักษะความรู้
Knowledge and Skill Development (KSD)

นางสาวสวลี ดีประเสริฐ

หน่วยบริหารจัดการโนโลยีเชิงธุรกิจ
Business Technology Management (BTM)


หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการบริหาร

นางสาวฐิติวรรณ เฉลิมพงศ์พันธุ์

กลุ่มงานการเงิน

นางสาวณัฐกานต์ กุญชรศิลป์

กลุ่มงานบัญชี

นางสาวจิรารัตน์ ถนอมนุ่ม

กลุ่มงานพัสดุ

นางพัชรี คำวงศ์ษา

กลุ่มงานเลขานุาการ งานบุคคล งานสารบรรณ

ดร. สรัญญา ทองเล็ก

กลุ่มงานแผนงบประมาณและวิจัย

นายวรสิทธิ์ รัตนบุญกร

กลุ่มงานบำรุงรักษา
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Computer and Network Supporting (CPN)

นายสรเสกข์ กุลมัย

กลุ่มงานบำรุงรักษา
งานความปลอดภัยอาชีวอนามัยประจำอาคาร

………………………………..

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
งานข้อมูลข่าวสาร
Technicial Information Services (TIS)

นางสาวสุกัญญา เพ็งมา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
งานต้อนรับและสื่อสารองค์กร

นางสาวผกาวัลย์ วิมุกตะลพ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
งานผลิตเอกสารและโสตทัศนูปกรณ์