ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขโทรศัพฑ์

ข้อมูลนี้เป็นส่วนที่หน่วยงานได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยได้ประสานให้หน่วยงานระดับคณะสำนัก ดำเนินการตรวจข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายในของ
หน่วยงาน โดยได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น  แต่ด้วยหน่วยงานมีแผนในการจัดทำข้อมูลเพิ่มไว้สนับสนุนภายในของหน่วยงานเพื่อให้ข้อมูลมีการปรับปรุงข้อมูลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นข้อมูลให้กับบุคลากรและหน่วยงานของ BKT R&D Cluster ในการติดต่อสื่อสารกันอีกทางหนึ่ง  จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานช่วยตรวจสอบและขอสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่

1. สถานที่ใช้งานของโทรศัพท์แต่ละหมายเลข ว่าหมายเลขนี้ เป็นหมายเลขที่ติดตั้งอยู่บริเวณ ห้อง อาคาร และ พื้นที่การศึกษาใด
2. จำนวนจุดต่อเชื่อม network ภายในห้องที่มีการใช้โทรศัพท์หมายเลขนั้นๆ 
ทั้งนี้ได้สรุปข้อมูลที่มีอยู่เดิมมาให้ตรวจสอบและกรอกแบบฟอร์มการสำรวจเพิ่ม ตามแบบฟอร์มด้านล่าง หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว ไม่จำเป็นต้องกรอกก็ได้
จึงเรียนมาเพื่อเป็นข้อมูล 
โทร. สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณวรสิทธิ์ รัตนบุญกร 7472 หรือ ฝ่ายโสตฯ คุณผกาวัลย์ วิมุกตะลพ โทร. 7467

แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม