แบบฟอร์มประกอบการเบิกจ่ายทางการเงินการคลัง

คู่มือ ขั้นตอนการดำเนินงาน

คู่มือการเบิกจ่ายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ManualFin-66

ข่าวสาร ประกาศ กระบวนการแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเพื่อการรับรอง พิธีการ และการจัดเลี้ยงประชุม

ประกาศค่าจัดเลี้ยงประชุม

ขั้นตอนการจ่ายเงินการโอนเงินเข้าบัญชี

ขั้นตอนการโอนเงิน

อัตราค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ

อัตราค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศ