“การวิเคราะห์ สมรรถนะระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ตามมาตรฐาน IEC61724 และ IEC61853 รุ่นที่ 2”
(Analysis of PV System Performance and Energy Rating according to IEC61724 and IEC61853)

การวิเคราะห์ สมรรถนะระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ตามมาตรฐาน IEC61724 และ IEC61853 รุ่นที่ 2
(Analysis of PV System Performance and Energy Rating according to IEC61724 and IEC61853)
*กำหนดการฝึกอบรม:
วันอังคารที่ 28 และวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม www.ces.kmutt.ac.th
หลักสูตรอบรม 2024 การวิเคราะห์สมรรถนะระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ตามมาตรฐาน IEC61724 และ IEC61853 รุ่นที่ 2