ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภฤศดี สุขพ่วง นักวิจัย โครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ (C-ChEPS)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภฤศดี สุขพ่วง นักวิจัย โครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ (C-ChEPS) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนในการส่งผลงาน “ระบบตอบกลับผลการประเมินก่อนเรียนแบบทันทีทันใด
REAL-TIME FEEDBACK SYSTEM FOR PRE-ASSESSMENT

จากการประกวดกิจกรรม Show and Share งานสัมมนาวิชาการ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8
(Scholarship of Teching and Learning: SoTL8)
ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ดร.ภฤศดี สุขพ่วง นักวิจัย โครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ (C-ChEPS) ได้รับรางวัลชนะเลิศ