คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 โดยมี ดร.ฐนกกร เจนวิทยา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบทดสอบและผู้จัดการฝ่ายแผนงาน ดร.มานิตย์ สีแป้น ผู้จัดการฝ่ายทดสอบ และ ดร.เยาวณี แสงพงศานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม CSSC

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์