บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือในการทำวิจัย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหารจาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรมและดิจิทัล พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน
โดยมี ผศ.ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ ร่วมด้วย ดร.ไพศาล สนธิกร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายความร่วมมือ สวท. ผศ.ดร.บุณยพัต สุภานิช รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาและ
ฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ กล่าวต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมและแนะนำหน่วยงาน

พร้อมกันนี้ ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย ดร.กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ นักวิจัย นำชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด นำชมศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท และ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ ผศ.ดร.ภัทรา ผาสอน นักวิจัย นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์

การเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อหารือความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและให้การต้อนรับประมาณ 22 คน