“การประเมินการผลิตไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับความเป็นไปได้ทางธุรกิจ” (Estimation and Evaluation of Energy production of PV systems in FS)

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC) หลักสูตรฝึกอบรมแรกประจำปี 2567
“การประเมินการผลิตไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับความเป็นไปได้ทางธุรกิจ” (Estimation and Evaluation of Energy production of PV systems in FS)
กำหนดการฝึกอบรม: วันพฤหัสบดีที่ 25 และวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 Highlight: Workshop PVsyst/Python-Colab
รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเทียนที่ https://www.ces.kmutt.ac.th/