เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 Prof. Dr. Ulrich Schurr  พร้อมด้วย Dr.Tobias Wojciechowski, Mrs. Petra  Schurr และ Miss Tanapon Glingaysorn จากสถาบัน Forschungszentrum Jülich (ฟอชุมเซนทลัม จูลิช) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือฯ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร EXC มจธ.บางขุนเทียน โดยมี ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล ผศ.ดร.บุณยพัต สุภานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ให้การต้อนรับ โดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Remediation และ ดร.อานนท์ เศษสูงเนิน นักวิจัย Remediation Lab นำเสนอเรื่อง Introduction to Remediation Lab: Forest and Human Well-being และ รศ.ดร.ภัทรา ผาสอน นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์ แนะนำห้องปฏิบัติการวิจัยพร้อมแนะนำ Miss Pan Myint Myat Khin นักศึกษาปริญญาเอกที่ได้ทุนทำวิจัยร่วมกับสถาบันจูลิช จากนั้นได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย Remediation โดยมี รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร ผศ.ดร.รุจิรา ดลเพ็ญ และ ดร.อานนท์ เศษสูงเนิน ให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชม

จากการเยี่ยมชมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกัน มีจำนวนผู้เยี่ยมชมและต้อนรับ จำนวน 18 คน

สถาบัน Forschungszentrum Jülich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือฯ