อบรมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัย
สู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1

🎉ห้องปฏิบัติการวิจัย Remediation ผนึกกำลังร่วมกับ หน่วยพัฒนาทักษะความรู้ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ มจธ.บางขุนเทียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานให้กับบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ผู้สอนโครงงานวิจัย สร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษางานวิจัยอย่างมีคุณภาพ และสร้างแรงบันดาลใจในการผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

อบรมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรทางการศึกษา