สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงาน วิจัยและพัฒนา ที่ทำาให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากร ที่มีความชำานาญหลากหลายสาขาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานเครือข่ายและพันธมิตร ร่วมกับบุคลากร ของ สรบ. เพื่อทำาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์

โครงสร้างองค์กร