สำนักงานผู้อำนวยการ

กลุ่มของหน่วยสนับสนุน
(การจัดการงานทั่วไปของหน่วยงาน)

 1. งานพัสดุ
 2. งานการเงิน
 3. งานบัญชี
 4. งานแผนและงบประมาณ
 5. งานประสานวิจัย (Research Liasion)
 6. งานบุคคล
 7. งานสารบรรณ
 8. งานเลขานุการผู้บริหาร
 9. งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์
 10. งานบริหารคุณภาพ
 11. งานสนับสนุนด้าน IT และ Networking
 12. งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำอาคาร

กลุ่มหน่วยบริการ

 1. Process & Environmental Analysis Center 
 2. GCS
 3. วิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ
  (Engineering and Pilot Plant (EPP))
 4. หน่วยพัฒนาทักษะความรู้
  (Knowledge and Skill Development (KSD))
 5. หน่วยบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ
  (Business Technology Management (BTM))

ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา
และโครงการจัดตั้ง

 1. ACC
 2. ACE
 3. AFP
 4. AGB
 5. CBT
 6. CESi
 7. CSSC
 8. CRM
 9. CEG
 10. Ecowate = WUM
 11. ENZ
 12. FGB
 13. RMT
 14. SBI
 15. SSF
 16. SST
 17. ESS
 18. LIPID
 19. FTE
 20. Fuel-Cells
 21. CIS
 22. RSC
 23. C-Cheps
 24. โครงการบริหารหลักสูตร ChEPs
 25. EATLAB
 26. BID
 27. FMT
 28. PDD