วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นเลิศในงานวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม 
รวมทั้งให้บริการอ
ย่างมืออาชีพ

(เป็นวิสัยทัศน์รวมของ BKT R&D Cluster)

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ : การนำความรู้และเทคโนโลยีไปสู่ ผู้ใช้ประโยชน์ให้มี คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ปรัชญา

การบรรลุพันธกิจนี้ด้วย การเชื่อในคุณค่าของคน มีการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ตระหนักในเรื่องคุณภาพ

ค่านิยม

P : Pioneer & Professionalism

เป็นผู้บุกเบิก (Pioneer) และมีความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

D : Determination

มีความมุ่งมั่น

T : Teamwork

มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม

I : Integrly

ยืนหยัดเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

  • สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการผลิต ด้าน เกษตร อาหาร สมุนไพร และพลังงาน
  • ยกระดับคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ สุขอนามัย) ของ คนในชุมชน ที่ห่างไกล (ชายขอบ)
  • สนับสนุนหน่วยงานรัฐ ในการออกนโยบายและกติกา