ข้อมูลการใช้พื้นที่ของ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และ หน่วยงานภายใน BKT R&D Cluster