วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง เข้าเยี่ยมชม สรบ.

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จ.ระยอง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย สรบ.

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (V-ChEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ดร.สิริชัย นัยกองศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ดร.ประกิต ปอคูสุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และคุณจารุดา วิชัยโกศล คุณนฤมล มานิตยกุล จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ โดยมี ดร.วรินธร สงคศิริ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชม พร้อมด้วย ดร.อรรณพ นพรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ผศ.ดร.บุณยพัต สุภานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและระบบ และนักวิจัยศูนย์ ECoWaste ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

ในการนี้ ดร.เบญจพร สุรารักษ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร (ECoWaste) ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (CESi) และคุณเยาวณี แสงพงศานนท์ ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ร่วมนำเสนอผลงานของห้องปฏิบัติการ และนำเยี่ยมชมศูนย์ ECoWaste และโรงงานต้นแบบผลิตเอทานอล

การเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือในอนาคต โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและให้การต้อนรับประมาณ 30 คน

สรุปข้อมูลโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ สนง.ผอ.สรบ.