บริการจัดและพัฒนาหลักสูตรการให้บริการฝึกอบรม

บริการจัดสัมมนาและฝึกอบรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อการพัฒนาและผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ 
Animal cell culture for development and production of vaccine and biopharmaceuticals
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2566

โดย ห้องปฏิบัติการวิจัย Animal Cell Culture  
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน 

โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนภายใต้แพลตฟอร์มยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular-Green Economy : BEC) ด้านการแพทย์และสุขภาพให้เป็นระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อการพัฒนาและผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุ”

 

สอบถามข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรมได้ที่ :
หน่วยพัฒนาทักษะความรู้  Knowledge and Skill Development (KSD) 
โทร.02-470-7451