คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เข้าศึกษาดูงาน มจธ.บางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงาน มจธ.บางขุนเทียน โดยมี
คุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชม

จากนั้นได้นำเยี่ยมชมกลุ่มวิจัย ประกอบด้วย โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการ BPCL โดยมี คุณปิยะ เมืองพูลผล วิศวกร ภก.อริยะ ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเฉพาะทางยาชีววัตถุและวัคซีน (BPCL) ร่วมบรรยายให้ความรู้

ช่วงบ่ายได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย Sensor Technology , Freak Lab โดยมีคุณวชิรา ชัยวรณ์ คุณวรินธร เดชพิสุทธิธรรม คุณปองณัฐ เครือศรี นักวิจัย ต่อด้วยเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย โดยมี ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย Algal Biotechnology ดร.กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วยนักวิจัยของห้องปฏิบัติการ Algal Biotechnology ร่วมให้การต้อนรับและนำการเยี่ยมชม มีผู้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับจำนวน 50 คน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าศึกษาดูงานณ มจธ.บางขุนเทียน