ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มจธ. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สรบ. ด้านพลังงาน

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) เกี่ยวกับด้านพลังงาน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด และโครงการผลิตระบบเซลล์เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่จากแอลกอฮอล์

ในการนี้ ผศ.ดร. ณัฐพล วงศ์เยาว์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยและวิศวกรรมเซลล์เชื้อเพลิงและไฮโดรเจน และ  ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง นักวิจัย จากห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด พร้อมคณะ ได้ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานและเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านพลังงาน โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและต้อนรับจำนวน 45 คน

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มจธ. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สรบ. ด้านพลังงาน