💦มจธ.บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการแสดงความเคารพแด่ผู้อาวุโส เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร EXC

💦โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน รศ.ดร.สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ ที่ปรึกษา ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ที่ปรึกษา มจธ.บางขุนเทียน คุณโสภิดา บุญเอนกทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม และ ดร.อรรณพ นพรัตน์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สรบ.

💦โอกาสนี้ ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ได้อวยพรให้ทุกคนและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความสุขทั้งที่บ้านและที่ทำงาน และขอบคุณทุกๆ คนที่ช่วยกันทำงานให้มีความเจริญรุ่งเรือง