สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายใน มจธ.บางขุนเทียน

😊เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ได้นำคณาจารย์และบุคลากรในสังกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายใน มจธ.บางขุนเทียน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและให้คำแนะนำกับนักเรียนในการพัฒนางานวิจัยได้ในอนาคต
😊ในการนี้ คุณพัชรา คูถิรตระการ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF) ได้กล่าวต้อนรับและนำเยี่ยมชม พร้อมด้วย คุณศุภชัย เจียมตน
ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ นำเสนอภาพรวมของโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ และห้องปฏิบัติการ BPCL พร้อมกันนี้ คุณทนงค์ ฉายาวัฒนะ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ (EPP) คุณชัยเวท ริมเขต วิศวกร ได้พาชมเครื่องมือเครื่องจักรภายในโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 อาคาร BRI จากนั้นได้เข้าเยี่มชมห้องปฏิบัติการวิชัย Sensor Technology (SST), Freak Lab ชั้น 6 อาคาร BRI โดยมีคุณวรินธร เดชพิสุทธิธรรม คุณวชิรา ชัยวรณ์ และคุณปองณัฐ เครือศรี นักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายใน มจธ.บางขุนเทียน