PDTI Web Mail

สำหรับบุคลากร

ตารางการใช้เครื่องมือภายใน

ห้องปฏิบัติการวิจัย FGB

ตารางการใช้เครื่องมือโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลการใช้เครื่อง ทดสอบ ทดลอง

บริการจองห้องประชุม

ระบบการจองห้องประชุม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายประกาศทีี่ใช้ภายในหน่วยงาน

ข้อมูลการใช้พื้นที่

ข้อมูลการใช้พื้นที่ของหน่วยงาน

งานการเงิน

แบบฟอร์ม ข้อมูลการเบิกจ่าย

ดาวน์โหลดคู่มือการกรอก ACT-1

สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน