ขอแสดงความยินดีกับ ห้องปฏิบัติการวิจัย Sensor Biotechnology Laboratory เข้ารับรางวัลมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทสถาบันที่มีผลงานดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ ห้องปฏิบัติการวิจัย Sensor Biotechnology Laboratory สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ นำโดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย พร้อมคณะทำงาน ที่ได้เข้ารับรางวัลมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทสถาบันที่มีผลงานดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์ จัดโดย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ และนายอาคิฮิโระ นิคคาคุ ประธานบริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) เข้าร่วมพิธี

ห้องปฏิบัติการวิจัย Sensor Biotechnology Laboratory ได้เริ่มงานวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยดำเนินงานวิจัยด้านเอนไซม์ไบโอเซนเซอร์ที่เชื่อมโยงสาขาทั้งด้านเทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุ และอิเล็กทรอนิกส์ ก่อเกิดผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติด้านไบโอเซนเซอร์จากประเทศไทยเป็นครั้งแรกๆ และได้บุกเบิกงานวิจัยด้านวัสดุพิมพ์สกรีนเพื่อเป็นอิเล็กโทรดเซนเซอร์จนนำไปสู่การก่อตั้งบริษัทเพื่อผลิตและจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งมีงานวิจัยทางวัสดุและเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าที่นำไปสู่ผลงานด้านเซนเซอร์ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติชั้นนำ นอกจากนี้ ยังได้วิจัยวัสดุนาโนและสารชีวโมเลกุลเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเซนเซอร์ความไวสูงและสามารถวัดพร้อมกันหลายสารตัวอย่าง รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ร่วมกับการพัฒนาเซนเซอร์เพื่อนำไปใช้ตรวจวัดในผู้ป่วยหรือในอุปกรณ์สวมใส่ เป็นต้น ห้องปฏิบัติการวิจัย Sensor Biotechnology Laboratory มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำและการพัฒนานักวิจัยและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2556 ผลงานวิจัยดีเด่น สวก. ประจำปี 2558 และนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2559 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับการยกย่องจากผู้ประเมินนักวิจัยระดับโลกให้เป็นห้องปฏิบัติการระดับ World Class ในปี พ.ศ. 2558 โดยกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซนเซอร์ มจธ. ได้ดำเนินงานวิจัยที่ส่งผลกระทบสำคัญทางด้านเซนเซอร์และไดแอกนอสติค และนำสิ่งที่ค้นคว้าจากงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การประยุกต์ใช้งานและสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งได้ดำเนินงานวิจัยสหวิทยาการในการสร้างสัญญาณทางชีวภาพจนสามารถเป็นผู้นำงานวิจัยด้านเซนเซอร์ในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ขอแสดงความยินดีกับห้องปฏิบัติการ มา ณ โอกาสนี้

สรุปข้อมูลโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ สนง.ผอ.สรบ. ขอบคุณข้อมูล : งานบุคคล สนง.ผอ.สรบ. ภาพถ่าย : สวนพ.มจธ.