ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี และหัวหน้าห้องปฏิบัติการ Agricultural and Functional Food Processing (AFP) ได้รับรางวัล “ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ” นักวิจัยดีเด่นเทคโนโลยีชีวภาพประจำปี 2565 ครั้งที่ 34 จากผลงานวิจัย “โอลิโกเพปไทด์จากกากโปรตีนพืชด้วยเทคโนโลยีสะอาด เป็นสารส่วนประกอบเชิงหน้าที่มูลค่าสูงในอาหารและการเกษตร” งานประชุมวิขาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 34 (TSB2022) ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณข้อมูล : งานนบุคคล สนง.สรบ.
สรุปข้อมูลโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์