ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สรบ.

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าศึกษาดูงาน ณ มจธ.บางขุนเทียน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าศึกษาดูงาน ณ มจธ.บางขุนเทียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกของการทำงาน ตลอดจนเข้าใจสภาพแวดล้อมในการทำงานในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริง โดยได้ศึกษาดูงานที่ห้องปฏิบัติการ BRIC, ห้องปฏิบัติการ BPCL, ห้องปฏิบัติการผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์ ATK, และโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 อาคาร BRI มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและให้การต้อนรับประมาณ 90 คน

สรุปข้อมูลโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ สนง.ผอ.สรบ.