สถาบันวิจัย Forschungszentrum Julich เข้าเยี่ยมชม มจธ.บางขุนเทียน และหารือความร่วมมือ

สถาบันวิจัย Forschungszentrum Jülich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับ มจธ.

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 Prof.Dr.Ulrich Schurr และ Dr.Matthias Meier จาก Institute of Bio-and Geosciences (IBG2) สถาบันวิจัย Forschungszentrum Jülich เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ โดยมี ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรมและที่ปรึกษาผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มจธ. กล่าวต้อนรับ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มอบของที่ระลึก พร้อมด้วย ศ.ดร.นวดล เหล่าสิริพจน์ รศ.ดร.นคร วรสุวรรณรักษ์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม คุณอณิษฐา จูฑะรสก สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย Algal Biotechnology (AGB) และ ดร.กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

ในการนี้ รศ.ดร.ตรีนุช สายทอง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย Systems Biology & Bioinformatics Group (SBI) ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์ ผศ.ดร.อุสาห์ บุญบำรุง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด (CESi) ได้ร่วมนำเสนอผลงานของห้องปฏิบัติการ และนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายใน มจธ.บางขุนเทียน

การเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความคืบหน้าโครงการความร่วมมือทางด้านวิจัยและทุนการศึกษาและเยี่ยมชมพื้นที่วิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Institute of Bio-and Geosciences (IBG2) สถาบันวิจัย Forschungszentrum Jülich โดยมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและให้การต้อนรับประมาณ 20 คน

สรุปข้อมูลโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ สนง.ผอ.สรบ.