สวนจิตลดา เข้าเยี่ยมชม สรบ.

คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ โรงงานเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่าย โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี รศ.บุษยา บุนนาค ดร.วิภาวรรณ เสียงดัง หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย พร้อมด้วย ดร.กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ และ รศ.รัตนา ชัยกล้าหาญ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

ขอบคุณข้อมูล : ห้องปฏิบัติการวิจัย Algal Biotechnology
สรุปข้อมูลโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ สนง.ผอ.สรบ.