หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย สรบ.

ผศ.ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา

ห้องปฏิบัติการวิจัยเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
Animal Cell Culture (ACC)

ดร. วิภาวรรณ เสียงดัง

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย
Agal Biotechnology (AGB)

รศ.ดร. ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

ห้องปฏิบัติการวิจัยวาริชวิศวกรรม
Aquacuture Engineering (ACE)

รศ.ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์

ห้องปฏิบัติการวิจัยกลุ่มเกษตรแปรรูปและ
อาหารเชิงหน้าที่
Agricultural and Functional Food Processing (AFP)

……………………………………..

ห้องปฏิบัติการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เชิงเชื้อรา
Fungal Biodiversity (BID)

ผศ.ดร. ปวีณ ชัยวัฒมเสฏฐ์

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการเผาไหม้
Combustion Technology Group (CBT)

ผศ.ดร. อุสาห์ บุญบำรุง

ห้องปฏิบัติการวิจัยบูรณาการระบบพลังงานสะอาด
Clean Energy Systems Integration
Laboratory (CESi)

Assoc.Prof.Dr. George A. Gale

ห้องปฏิบัติการวิจัยนิเวศวิทยาการอนุรักษ์
Conservation Ecology Group (CEG)

ผศ. พรยศ ฉัตรธารากุล

ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคม
Center of Innovation for Society (CIS)

ผศ.ดร. สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล

ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการจัดการ
ทรัพยากรฐานชุมชน
Community Resource Management (CRM)

ดร. ธีรยุทธ์ เจนวิทยา

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบ
เซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)

รศ.ดร. จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ

ห้องปฏิบัติการวิจัยเอนไซม์เทคโนโลยี
Enzyme Technology (ENZ)

รศ.ดร. อำนาจ ชิดไธสง

กลุ่มวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระบบโลก
Earth System Science (ESS)

รศ.ดร. สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพด้านรา
Fungal Biotechnology (FGB)

ศ.ดร. ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธุ์

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการหมัก
Fermentation Technology (FMT)

รศ. สุวิช ศิริวัฒนโยธิน

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหาร
และวิศวกรรมอาหาร
Food Technology & Engineering (FTE)

ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์

ห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
Product Development (PDD)

นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร

ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธีโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ
Royal Project Foundation and King’s Recommended Supporting Center (RSC)

รศ.ดร. ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร

ห้องปฏิบัติการวิจัยการบำบัดมลพิษ
Remediation (RMT)

ศ.ดร. ตรีนุช สายทอง

ห้องปฏิบัติการวิจัยชีววิทยาระบบและชีวสารสนเทศ
System Biology & Bioinformatics (SBI)

ดร. อรรณพ นพรัตน์

ห้องปฏิบัติการวิจัยการหมักอาหารแบบแข็ง
Solid State Fermentation Technology (SSF)

ดร. พรรษมณฑ์ ริจิรวนิช

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์
Sensor Technology (SST)

ดร. เบญจพร สุรารักษ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมการเกษตร
ECoWaste Utilization and Management (ECoWaste)

ผศ.ดร. ฮง มิง คู

โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี
Chemical Engineering Practic School (ChEPS)

ศ.ดร. อภิชัย เทอดเทียนวงศ์

โครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการ
ConstractionismChemical Engineering Practic School (C-ChEPS)

…………………………………….

ศูนย์วิจัยและวิศวกรรมเซลล์เชื้อเพลิงและไฮโดรเจน
Fuel Cells and Hidrogen Research and Engineering Center ( Fuel-Cell)

………………………………………………

หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ (หน่วย BEC)