คณะกรรมการอำนวยการ

ดร. กัญญวิมว์ กีรติกร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ประธานกรรมการ อำนวยการ สรบ.

รศ.ดร. โสฬส สุวรรณยืน

รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน
รองประธานกรรมการ อำนวยการ สรบ.

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ

ที่ปรึกษา มจธ.

กรรมการอำนวยการ สรบ.

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ที่ปรึกษา มจธ.

กรรมการอำนวยการ สรบ.

รศ.ดร. ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ

กรรมการ
อำนวยการ สรบ.

ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์

กรรมการ

อำนวยการ สรบ.

รศ.ดร. วาริช ศรีละออง

คณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

กรรมการอำนวยการ สรบ.

นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย์

ผู้อำนวยการ

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ,
กรรมการอำนวยการ สรบ.

ดร. แบ๊งค์ งามอรุณโชติ

ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์

กรรมการอำนวยการ สรบ.

ดร. อรรณพ นพรัตน์

กรรมการและ

เลขา อำนวยการ สรบ.