หัวหน้ากลุ่มหน่วยบริการ

นางสาวชนนิกานต์ ทองพรหม

Process and Enviromental Analysis Center (PEC)

……………………………………

Genome Sequencing Center (GSC)

นายทนงค์ ฉายาวัฒนะ

หน่วยวิศวกรรมและโรงงานต้นแบบ
Engineering and Pilot Plant

นางยมิษฐา ดาวเด่น

หน่วยพัฒนาทักษะความรู้
Knowledge and Skill Development (KSD)

นางสาวสวลี ดีประเสริฐ

หน่วยบริหารจัดการธุรกิจเทคโนโลยี
Business Technology Management (BTM)

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการบริหาร

นางสาวฐิติวรรณ เฉลิมพงศ์พันธุ์

กลุ่มงานการเงิน

นางสาวณัฐกานต์ กุญชรศิลป์

กลุ่มงานบัญชี

นางสาวจิรารัตน์ ถนอมนุ่ม

กลุ่มงานพัสดุ

นางพัชรี คำวงศ์ษา

กลุ่มงานเลขานุการ งานบุคคล งานสารบรรณ

ดร. สรัญญา ทองเล็ก

กลุ่มงานแผนงบประมาณและวิจัย

นายวรสิทธิ์ รัตนบุญกร

กลุ่มงานบำรุงรักษา
หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Computer and Network Supporting (CPN)

นายสรเสกข์ กุลมัย

กลุ่มงานบำรุงรักษา
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจำอาคาร

………………………………..

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
งานข้อมูลข่าวสาร
Technicial Information Services (TIS)

นางสาวสุกัญญา เพ็งมา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
งานต้อนรับและสื่อสารองค์กร

นางสาวผกาวัลย์ วิมุกตะลพ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
งานผลิตเอกสารและโสตทัศนูปกรณ์