คณะกรรมการบริหาร

รศ.ดร. โสฬส สุวรรณยืน

รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน
ที่ปรึกษา

ผศ.ดร. บุณยพัต สุภานิช

ผู้อำนวยการ สรบ.

ประธานกรรมการ

รศ.ดร. จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ

รองผู้อำนวยการ สรบ.

กรรมการ

รศ.ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา

รองคณบดีคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

กรรมการ

นางโสภิดา บุญเอนกทรัพย์

ผู้อำนวยการ สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม , กรรมการ

นายผดุง บุญเพ็ชร

ผู้อำนวยการ สทภ.มจธ.บางขุนเทียน

กรรมการ

นายทนงค์ ฉายาวัฒนะ

หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมและระบบ สรบ.

กรรมการ

ดร. ธีรยุทธ์ เจนวิทยา

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC), กรรมการ

นายศุเรนทร์ ฐปนางกูร

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ (RSC) , กรรมการ

รศ.ดร. จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Enzyme Technology (ENZ) , กรรมการ

รศ.ดร. กนกวรรณ พุ่มพุทรา

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Animal Cell Culture (ACC) , กรรมการ

ดร. วิภาวรรณ เสียงดัง

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Algal Biotechnology

กรรมการ

นางสาวณัฐกานต์ กุญชรศิลป์

หัวหน้างานบัญชี สนง.ผอ.สรบ.

กรรมการ

ดร. สรัญญา ทองเล็ก

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ สรบ.

เลขานุการคณะกรรมการ