ที่ปรึกษา

ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ

ที่ปรึกษา มจธ.

กรรมการอำนวยการ สรบ.

รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ที่ปรึกษา มจธ.

กรรมการอำนวยการ สรบ.

รศ.ดร. โสฬส สุวรรณยืน

รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน
รองประธานกรรมการ อำนวยการ สรบ.

ดร. อรรณพ นพรัตน์

ที่ปรึกษา สรบ.

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร. บุณยพัต สุภานิช

ผู้อำนวยการ สรบ.

ประธานกรรมการ

รศ.ดร. จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและธุรกิจ สรบ.

กรรมการ